Liberation as seen by individual by Mxoli Toyitoyi Dimbaza

Pre liberation we had beautiful dreams of what was coming

We remanticized how freedom was going to release us from bondage

Everyone of us from cradle to the grave shared some ideas of freedom

Especially in the hell holes of so called independent states

Espcially after Seven Biko exposed their fallaciousness and intent

 

I remember our fight against racism as civil servants

Ican relate the part of the struggle as if it happened yesterday

Some of us survived assasination attempts by those we fingered out

We hoped the arrival of liberation would vindicate us

We were even vocal about our hopes, dreams and assipirations

Naming and shaming of our enemies at will in preparation thereof

 

What a dissapointment some of us felt when the day come

Our enemies soon became our victors as they were protected

Some of us had to run for our lives from the foot soldiers of liberation

Under threat of the tyre necklce and other methods of torture

Other were called to bury their fathers instead of celebrating freedom

 

Our homes were burnt to the ground besause somebody called us sellouts

And the leaders of the homelands were left intact and protected

While we were made sacrificial lambs on the altar of freedom

We lost our job and were confined to life hopelesness

And our enemies were laughing heartly as we moved out they stayed on

 

„ That is the price of their freedom  Let them enjoy what is due to them they howled

These truths must be told by those affected for posterity

Cause if truths be told there was given too much leeway to interpret

To do whatever to achieve the result wich was to liberate us

As if we could not liberate ourselves.

 

In that atmosphere many costly mistakes were made

For wich the leadership could not be blamed at all

But they should have shown some understanding of this confusion

Than is to busk in glory despite its happening and the attendent destruction

That is how desmond stopped a crowd that has decided to use the necklece

So we can all sing from the same page and dance the song of liberation in unison

 

We have to pose for question if all this was necessary

This overzealousness when fredoom had already been won

Raising their argument and not their voice would have sufficient

Mandela used the same strategy to win tormentors over

And this is what Steve used to explain Black Consiousness to us

The beautifil ones are not yet born concludes one african writer

 

I have beautiful memories of when people disolayed raw power against brutality

When they came from all the camps of the Department of Public Works around the homeland

To demand my reinstatement in my work from the white Director General

These were spackles  of brilliance in a sea of despondency with the white men plodding his superiority

Doing exatly what he liked, when it pleased him and to whom he chose

And we snapped after a long time of docility and unquestioning servitude

 

We ask the questions and you give the answers

Itsh‘intomb‘eyayililungu lababandezeli bam

Indivalela ukuba ndingabuz‘imibuzo mhla ndandifun‘umsebenzi

Yayotolik‘inkululeko ndendlel‘eyayiyifundiswe ngayo

Yaqaqamb‘intliziyo zaphalal‘inyembezi kum

Kukuphathwa ngalo ndlela ngumntwana ngexesha lenkululeko

 

Eyokugqibela kukulahleka kobungqina bemfundo yam ngabom

Ndasuk‘amadlu ndizibuz‘ukuba yeyaphi na le nkululeko

Kwezakhe ndaziva yayiyekuqala iphum‘izandla ngobuxoki

Baninz‘abakhethiweyo kodwa bambalw‘abatyunjiweyo

Lilizwi labadala elo zenilibambe nje ngomyolelo womninimzi

 

Wath‘akuvum‘umhlali ngaphambili waphum‘uHil‘ezingcongolweni

Buy‘uze khaya ncama awufunwa kucace nasesidengeni

Watsh‘owakwam ekukudal‘eyondele lenyewe iphothulwa

Ndabe ndiyawushiy‘umsebenzi wam namaphuph‘endandinawo

Isimanga akuphelelang‘aph‘ukunuk‘umzondo

Ndabangazama le ayalunga ndabanga opheko eliqhinga alavuthwa

 

Kunzim‘ukuba nombon‘ungaphangeli noba bangacikoza bathin na

Xa sijongile bangene bahlohl‘ezabo nabazalana nabo

OoXam bayaphaxulana baxambulisana ngethambo elingenanyam‘okwezinja

Nezinyanya zixakiwe zilel‘ukuthula amathamb‘emhlophe qhwa

Kuyiwaphina mzi kaNtu ndiyazibuzela ndixeleleni ndizindlebe ndonke

Kub‘ikamva lona likhangeleka limfiliba, izulu liyezisa aphin‘amawele

 

B uyal‘ukubhang‘ubumnyama kuzokuvel‘ukukhanya

Zayaphin‘iimboni zona zaziboniswa baphela na abaphuphi

Uphin‘uMdali ka Mandela  noBiko nabany‘ababenemibono

Ngathi kuye kusihlwa bubusuk‘obungenanyanga nje

Kodwa ke uyasuk‘uNkala uNongewnya uMphandana ushiya kunjalo

 

Uyemk‘uNkalankala isilo sakuloMhlola indembelele

Umzukulwan‘eMatolweni umtshana kwa Ndokose ooMpembe

Makwedini fihlan‘amaphambil‘amantombazan‘afun‘ukuzenzela

Umyen‘emazizini kooJamakaSijadu ooNgxibinoboya ooNjokweni

Utata kuMthombo noSiyandiswa uMafungwashe noSogcobil‘inceke

Inkulu ka Ndyeb‘unyana kaJusaya eMgwalana kwe SikaMhlauli

Ushiya kunjal‘uyagoduka uthi gogololo gogololo Gogo Gogololo ghaa

Ncincilili NdeGram

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s